ፈጣን መንገዱ የብዙ አሽከርካሪዎች ምርጫ ሆኗል

ፈጣን መንገዱ የብዙ አሽከርካሪዎች ምርጫ ሆኗል

14,000በላይየሚሆኑተሸከርካሪዎችይጠቀሙበታል፡፡ ይህንከፍተኛየሆነየትራፊክፍሰትበተቀላጠፈመልኩለማስኬድያስችልዘንድ 19 የመግቢያና 29 የመውጫበሮችበስድስትየክፍያጣቢያዎችአሉት፡፡በሁሉምጣቢያዎችብቃትባላቸውናበሙያውበሰለጠኑየክፍያሰብሳቢሰራተኞችአማካኝነትእያንዳንዱተሽከርካሪበተጠቀመውኪ.ሜልክክፍያይፈጽማል፡፡

በሁሉምየክፍያጣቢያዎችአውቶማቲክበሆነመንገድየአሽከርካሪውንአይነትበመለየትየክፍያስርዓቱንቀላልማድረጉ፣ በተለያዩቦታካሜራዎችበመትከልየመንገዱንእንቅስቃሴመከታተሉናለመንገዱተጠቃሚዎችፈጣንናቀልጣፋምላሽለመስጠት 8808 ነጻየስልክመስመርማዘጋጀቱመንገዱንዘመናዊአድርጎታል፡፡

መንገዱ ለ 20 ዓመታትእንዲያገለግልታስቦእንደመዘጋጀቱከልክበላይጭነትበጫኑተሽከርካሪዎችጉዳትእንዳይደርስበትናከታሰበለትየአገልግሎትዘመንበፊትግልጋሎትመስጠትእንዳያቆምሶስትበተመረጡቦታዎችgሚየክብደትመቆጣጠሪያሚዛኖችተገንብተውየቁጥጥርስራእየተከናወነይገኛል፡፡

ለሃያአራትሰዓታትያለማgረጥአገልግሎቱንየሚሰጠውይህፈጣንመንገድደንበኞችበጉዞወቅትለሚገጥJቸውችገሮችመፍትሄለመስጠትእንዲያስችልሁለትዘመናዊተሽከርካሪዎችከብቁባለሙያዎችጋርበመመደብየሃያአራትሰዓትቅኝትያደርጋል፡፡እንዲሁምየአምቡላንስአገልግሎትይሰጣል፡፡ በተጨማሪምተሸከርካሪዎችከአቅምበላይበሆነመልኩብልሽትሲገጥማቸውየመኪናማንሻክሬንአገልግሎትእንዲያገኙያስችላል፡፡

በከፍተኛወጪየተገነባውንመንገድውብ፣ ንጹህ፣ ማራኪእንዲሆንናሃገራችንኢትዮጵያ በአረን¹ዴው ልማትዘርፍእያካሄደችያለውንእንቅስቃሴለመደገፍእንዲያስችል ከ 35 ሺ በላይችግኞችመትከልተችሏል፡፡